คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  กำหนดการรับ-ส่งนักเรียน    
 
 
                            
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
     
       
     
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
     
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
     
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
     
สู่การพัฒนาโรงเรียน
     
          
     
     
     
     
     
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
     
       
     
     
     
     
     
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
     
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
       
     
     
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com