คุณอยุ่ที่  > หน้าหลัก > ประวัติความเป็นมา          
 
ประวัติความเป็นมา
    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี  กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2518
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
   ประเภทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สำหรับชาวเขาเพื่อรับเด็กชาวเขาและชาวพื้นราบที่อยู่ในท้องถิ่นกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจน
    และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  ราชบุรี สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการ
จัดการศึกษาให้นักเรียน
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการเปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง
มีความรู้คู่คุณธรรม
  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ห้อง  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
 
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่สอนนักเรียนชั่วคราว
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
    ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ได้ยายนักเรียนไปเรียน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ปัจจุบัน
สู่การพัฒนาโรงเรียน
  ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  47 จังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
    ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี)
    ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
    ปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
    วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
  ป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       
   
    คุณสมบัติของนักเรียน : เป็นเด็กด้อยโอกาส 10ประเภท ซึ่งหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและ
  มีและอุปสรรต่อการได้รับบริการทางการศึกษาที่เกิดจากความเสียเปรียบ เนื่องจากความแตกต่างในด้าน
  ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เช่น เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ
  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
  ยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครอง
บอร์ดป้ายนิเทศ
     
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
    คำขวัญโรงเรียน : มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
     
    วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์
  รักในงานอาชีพ สัมพันธ์โรงเรียนสู่การพัฒนาชุมชน
   
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
   
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com