คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  ผู้บริหาร          
 
 
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
จัดการศึกษาให้นักเรียน
มีความรู้คู่คุณธรรม
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
นายใจ  บุญรีบส่ง
นายประเมศย์ กลั่นบุศย์
นายธงชัย  อุทัยรัศมี
สู่การพัฒนาโรงเรียน
1 มิถุนายน 2519 - 21 มิถุนายน 2525
3 กรกฎาคม 2525 - 30 เมษายน 2526 8 มิถุนายน 2526 - 20 มีนาคม 2529
       
     
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
 
นายดอกรัก กลั่นบุศย์ นายนิคม พรหมย้อย นายศุภชัย ธาราศานิต
24 มีนาคม 2529 - 31 ตุลาคม 2532 1 พฤศจิกายน 2532 - 8 ตุลาคม 2535 2 พฤศจิกายน 2535 - 30 กันยายน 2547
     
     
pororweera  
บอร์ดป้ายนิเทศ
 
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
 
   
 
 
 
นายสมหมาย ลิ้มเจริญ นายวีระ แก้วกัลยา  
15 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2560 25 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน  
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Company Logo design
122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com