คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  แผนที่โรงเรียน        
 
 
    แผนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
แผนที่
   
 
จัดการศึกษาให้นักเรียน
 
มีความรู้คู่คุณธรรม
 
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
 
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
 
สู่การพัฒนาโรงเรียน
 
   
 
 
 
 
 
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
 
   
 
 
 
 
     
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
     
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
     
       
     
     
     
     
หอประชุมราชพฤกษ์
     
       
       
     
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
     
     
       
   

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com