คุณอยุ่ที่  >  หน้าหลัก >  งบทดลอง        
 
 
                      
มีคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นอาชีพ
 
 
     
   
จัดการศึกษาให้นักเรียน
     
มีความรู้คู่คุณธรรม
   
มีสุขภาพสมบูรณ์ รักใน
   
งานอาชีพสัมพันธ์ชุมชน
     
สู่การพัฒนาโรงเรียน
   
     
     
   
   
     
   
ศาลามูลนิธิศุภชัย ธาราศานิต
   
       
   
   
     
   
   
     
บอร์ดป้ายนิเทศ
   
มูลนิธิชาวบ้านแหลม
   
     
   
   
     
   
   
หอประชุมราชพฤกษ์
     
     
     
     
   
     
       
     
     
       
     
   
       
   
     
     
       
   
     
       
     
     
     
     
       
       
     
       
       
     
       
       
     
       
       
   
       
       

122 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี TEL.032-772863 FAX 032-772864
rachpracha47@gmail.com
songkraphet@hotmail.com